söndag, april 07, 2013

Tankeexperiment om rörelse.

Vad är rörelse?

Är det en endast en relativ egenskap hos ett objekt eller är det något som tillförts och blir en del av ett objekt, en inneboende egenskap?

Tänk er rymden, så som den är idag, med all materia vi kan observera. Ett objekt t.ex en raket har en hastighet (fart och riktning).
Detta kan vi observera och mäta. Hastigheten är en produkt av att vi tillfört energi till raketen. Både från jorden, där raketen startade, samt från raketen själv kan vi sluta oss till att raketen har en hastighet genom att observera hur den förhåller sig till andra objekt. Vi kan kostatera att raketen har en rörelse i en riktning.Tänk er nu att all materia i rymden förvinner, exklusive vår raket, som strax innan materian försvann kunde observeras röra på sig, med en hastighet och en riktning.

Från raketen sett, kan vi inte längre observera att den rör på sig. Det finns inga andra objekt, ingen annan materia som raketen kan förhålla sig till. Vi vet att energi har tillförts till raketen.
Rör sig fortfarande raketen, fast i "inget"? Är rörelse endast en relativ egenskap, som har mening endast om det finns annan materia?

1700-talsfilosofen George Berkley ansåg att rörelse endast är relativ.
måndag, februari 25, 2013

Religiös vetenskap


"Vad är vetenskaplig grund, Skolverket?"

Lennart Holmbom har skrivit en debattartikel i dagen.se. Lennart menar att skolverket missgynnar religiösa när de säger att biologiundervisningen sk utgå från vetenskapen. Lennart hävdar dessutom att vetenskapen inte riktigt är vetenskap, i alla fall inte när det gäller makroevolution.

Varför missgynnas då religiösa, eller kristna skapelsetroende som det gäller här, av skolverket? Eftersom makroevolution enligt Lennart, som läst flera böcker i ämnet, inte är vetenskap så är den att jämföra med den kristna skapelseberättelsen, som ju inte (alls) är vetenskap. Det innebär att de två skulle vara jämbördiga och ställas mot varandra.  Barnen (föräldrarna) skulle alltså få välja vilken som passade bäst in.

Vidare skriver Lennart:
"Om föräldrar i Malmbäck med flera upplever att vetenskapen inte kan ge ett tillfredställande svar på denna och ytterligare några frågor runt makroevolutionen, ser de förmodligen att Skolverket - i egenskap av styrdokumentets författare -  i praktiken har föreskrivit en ateismens skapelseberättelse i den icke-konfessionella grundskolan"
Här blandar Lennart friskt begreppen. Ateister har en egen skapelseberättelse.

Ateism har föga med evolution att göra. Evolutionsteorin är ingen skapelseberättelse. Det är nog här skon klämmer, egentligen. Vetenskapen försöker beskriva den objektiva verkligheten vilket i detta fall inte stämmer med den kristna skapelseberättelsen. När vetenskapen inte stämmer överens med bibeln så kan det ju inte vara vetenskap, eller? Då är det ett ateistiskt påfund.

Lennart anser sig vara kvalificerad nog att bestämma vad som är vetenskap och vad som inte är vetenskap. Nä du, Lennart. 

Det är ju tur att våra vetenskapsmän och skolverket i alla fall vet vad som är vetenskap och inte.

torsdag, januari 03, 2013

Richard Feynman

Richard Feynman är en av mina favoriter bland fysiker och vetenskapsmän. Vad kan bättre inleda det nya året än några youtube-filmer om och med honom.
Från boken Superstrings : A Theory of Everything
"God was invented to explain mystery. God is always invented to explain those things that you do not understand. Now, when you finally discover how something works, you get some laws which you're taking away from God; you don't need him anymore. But you need him for the other mysteries. So therefore you leave him to create the universe because we haven't figured that out yet; you need him for understanding those things which you don't believe the laws will explain, such as consciousness, or why you only live to a certain length of time — life and death — stuff like that. God is always associated with those things that you do not understand. Therefore I don't think that the laws can be considered to be like God because they have been figured out."

Richard Feynman - The Pleasure Of Finding Things Out

fredag, november 30, 2012

Vidskepliga fördömer vidskeplighet.

Vid första anblick så är detta stor humor men samtidigt visar det på slags märkligt heligare än dig-attityd där religionen skall sätta agendan.

Igår, den 29:e november kunde vi läsa i Aftonbladet att Zbigniew Golebiewski, kyrkoherde vid Sankta Annas katolska församling i Nyköping varnar föräldrar för årets julkalender i SVT.
Enligt kyrkoheden är "..."anden i glaset" är den dummaste leken barn kan hålla på med" och SVT är "den ondes hantlangare" samt ""Anden i glaset" kan vara inkörsporten till spiritism och allt det ockulta,"

Kyrkoheden påstår, på fullt allvar att ,som medlem i vidskeplighetens högborg och som moralens väktare att det är bestämt vad är fint ockult och vad som är förkastligt ockult.

Det är finare med besvärjelser som kallas bön än besvärjelser som kallas "anden i flaskan". Märk väl att vad som åsyftas är en TV-serie i SVT. Vad som skulle hända med våra barn om de lekte "anden i flaskan" är lite oklart men jag antar, om jag läser mellan raderna. att de skulle hamna i det bibliska helvetet - enligt kyrkoheden.

I tidningen Dagen kan vi dessutom läsa "Julkalendern i SVT skadlig". Jan Hilding skriver i sin insändare att "Vi kan inte bara sitta i våra tv-soffor likgiltiga utan att reagera när SVT vill uppmuntra barn till att öppna upp mot andliga dimensioner som är farliga". Jan har dessutom anmält SVT och julkalendern till granskningsnämnden.

Riktigt vad som är farligt och dessutom skadligt med julkalendern framgår inte - inte heller varför Julkalendern skulle vara farligare än Pippi Långstrump, Mio min Mio eller varför inte Harry Potter.

Om Jan går igenom alla barnfilmer så får han mycket att anmäla och uppröra sig över. Spöket Laban - herregud, alltså!

Ska vi följa Jans och kyrkohedens logik behöver vi då granska alla TV-program i public service-sfären och sortera bort allt som innehåller någon form av övernaturliga företeelser oavsett om det kallas religion eller spritism och ockult.

För det kan väl inte vara så att det är mer skadligt att ställa en fråga till en godtycklig ande i en flaska än ställa frågan till det krykoheden kallar för Gud?

Är det ändå inte viktigare att vi lär barnen, hemma och i skolan, vad som är verkligt och vad som är på låtsas. Vi ska inte låta religionen sätta agendan!lördag, oktober 20, 2012

Pseudovetenskap i politiken - igen

Pseudovetenskap i politiken - igen

Följande text är en reaktion på ännu ett förbluffande uttalande från en svensk politiker och har även publicerats på Humanistbloggen samt Vetenskap och Folkbildnings blogg

Frågan om eventuella faror med trådlös teknik har ännu en gång aktualiserats i svensk media. Den här gången efter att Lidingöpartisten Gunilla Dyfverman tidigare i veckan uttryckte sin vilja att förbjuda installationen av trådlöst internet i Rudboda skola på Lidingö. Dyfverman oroar sig, enligt ett reportage i Sveriges Radio[1], för att den trådlösa tekniken ska visa sig vara nutidens motsvarighet till cigaretter. Hon hänvisar till ospecificerade utländska rön som hävdar att elever kan få både huvudvärk och inlärningssvårigheter av den denna form av teknik.

Utan att veta specifikt vilka källor som hon hänvisar till är det självklart svårt att bemöta just hennes rädsla för trådlös teknik. Vad man däremot kan uttala sig om är den samlade vetenskapens resultat i frågan. Att som lekman försöka sig på att på egen hand göra en bedömning av den samlade forskningen inom ett område är långtifrån en enkel uppgift. Att någon som har genomgått en forskarutbildning har bättre förutsättningar att dra korrekta slutsatser kring vetenskapliga frågor än någon som inte har det är förhoppningsvis inget kontroversiellt uttalande. Den intressanta frågan i sammanhanget blir då självklart: Har Dyfverman anledning att oroa sig för barnens hälsa eller har eventuella hälsorisker redan undersökts och kartlagts?

För att varje enskild individ (politiker inräknade) ska slippa sätta sig in i varenda fråga har vi i Sverige såväl forskare som myndigheter vars uppgift är att specialisera sig och undersöka frågor inom sina respektive expertisområden. De myndigheter som är berörda i frågan om trådlösa nätverk är Strålskyddsmyndigheten (SSM) och Socialstyrelsen (SoS). I en artikel i Expressen[2] fick Dyfverman en fråga om huruvida hennes ställningstagande grundar sig i rekommendationer från någon av dessa myndigheter. Hennes svar var: “Nej, de har ännu inga sådana rekommendationer i nuläget. Det här är inget det pratas om i Sverige. Diskussionen förs främst utomlands”.

Den enda namngivna källa Dyfverman hänvisar till är en rekommendation som Europarådet gav ut år 2011, “The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment”[3]. Detta är dock ingen vetenskaplig rapport, utan ett politiskt dokument. Innehållet bestämdes inte av forskare och experter på ämnet utan av politiker utan krav på vetenskaplig skolning. Ett av de beslutsunderlag som Europarådet använde sig av är “The BioInitiative Report”, en skrivelse från 14 forskare som hävdar att det finns risker med trådlös teknik, främst mobiltelefoner. Denna rapport har dock åtnjutit stor kritik från andra forskare på grund av ensidig rapportering av resultat, dålig metodik i skrivandet av rapporten. Några kapitel i rapporten var inte ens skrivna av forskare. I rapportens inledande kapitel lyfts det dessutom fram att syftet med rapporten är att peka på de hälsorisker som man hävdar finns. Syftet var alltså inte att ge en rättvisande bild av vetenskapen, utan att väcka rädsla! Denna kritik framfördes bland annat utav Nederländernas Hälsoråds kommitté för elektromagnetiska fält[4]. Europarådets rekommendation, som har använt “The BioInitiative Report” i sin beslutsprocess, är alltså inte bara en skrivelse från lekmän i frågan, de har dessutom använt dåliga källor!

Hur ser det då ut med våra svenska myndigheter, SSM och SoS? De har båda gjort uttalanden i frågor kring trådlös teknik. Låt oss kolla på dem. SSM skrev till exempel ett brev till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Utbildningsnämnden (eller motsvarande) i alla kommuner, daterat till 2011-10-26. Vi citerar: “Det finns inga misstankar grundade på seriös vetenskap om att radiovågor från trådlösa nätverk skulle innebära några hälsoproblem. /.../ Den brittiska myndigheten, Health Protection Agency (HPA), som noggrant har utrett trådlösa datornätverk i skolor anser inte heller att nätverken innebär något strålskyddsproblem. /.../ Det finns därför ingen anledning att av säkerhetsskäl undvika att installera trådlösa datornätverk, vare sig på skolor eller i hemmiljö.”[5]

I SoS:s skrivelse från 2009 angående elektromagnetiska fält kan man läsa följande i avsnittet om elkänslighet (ett tillstånd som kännetecknas av icke-specifika symtom, såsom yrsel, huvudvärk, utslag, et.c., som den drabbade kopplar till exponering för elektromagnetiska fält[6]): “Det är uppenbart att symtomen är verkliga och att vissa drabbade lider svårt, men det finns i stort sett inga vetenskapliga data som bekräftar att exponering för elektromagnetiska fält orsakar eller bidrar till dessa symtom.”[7]. Efter detta stycke hänvisar SoS vidare till två dokument[8] från ytterligare myndigheter, World Health Organization (WHO) och Statens Strålskyddsinstitut.

WHO har även sammanställt en pedagogisk genomgång av elektromagnetiska fält och dess effekter på människor utifrån de senaste forskningsresultaten[9]. Man redogör för det faktum att det under de 30 senaste åren har skrivits över 25000 vetenskapliga artiklar som berör elektromagnetiska fält av de styrkor och frekvenser som trådlösa nätverk använder sig av. De skriver vidare att elektromagnetisk strålning därmed är bättre undersökt än de flesta kemikalier. När WHO gjorde en sammanställning och analys av dessa resultat kom de till slutsatsen att det inte går att hitta ett säkert samband mellan elektromagnetiska fält och eventuella hälsorisker.

Att det skulle saknas rekommendationer från SSM och SoS i frågor kring trådlösa nätverk och eventuella hälsorisker är alltså en tydlig osanning från Dyfvermans sida. Eller valde hon att blunda för de rekommendationer som faktiskt finns eftersom de talar emot hennes ställningstagande?

Allt fler skolor i Sverige väljer att utrusta eleverna med surfplattor eller bärbara datorer. Internet och modern informationsteknik har blivit en naturlig del av skolarbetet och en trådlös uppkoppling krävs för att samtliga elever ska kunna ta del av detta. Om man väljer att avstå från att utrusta en skola med trådlösa nätverk väljer man samtidigt att förhindra vissa barn från att ta del av de fantastiska virtuella verktyg som finns, då enbart barn med dator och Internet hemma får möjlighet att använda det. En fördel med att låta elever själva söka information på skoltid är att det finns utbildade pedagoger till hands som kan diskutera såväl problemen med Internet som föra källkritiska resonemang med de barn och ungdomar som använder datorn i skolan. I hemmet finns kanske varken tiden eller kunskapen och engagemanget hos föräldrarna. Tillgång till Internet i skolmiljön blir därigenom en jämlikhetsfråga. Genom att använda argument som ej förankras i den samlade vetenskapen utan hänvisa till ospecificerade källor utomlands väljer Dyfverman att helt bortse från barnens rättigheter och den samlade forskning som faktiskt finns på området.

Borde vi inte kunna förvänta oss mer än så här ifrån politiker? Vi förstår Dyfvermans och andras oro för eventuella hälsorisker, men tycker samtidigt att det inte kan vara för mycket begärt att politiker kontrollerar hos säkra och pålitliga källor innan de lägger fram förslag som kan påverka hela samhällets möjlighet till utveckling och framsteg. Är det kanske läge att införa obligatoriska kurser i källkritik och vetenskapsteori för politiker? Ska det än en gång slösas skattemedel, som i fallet Mora[10] - där kommunen, utan vetenskaplig grund, ville att mobiloperatörer skulle rikta om sina master på grund av en mans “elkänslighet”?

Vi förstår också Dyfvermans vilja att jämföra trådlös teknik med cigaretter, häftiga när de lanserades men hälsofarliga efter att de hade undersökts närmare. När man inte har bevisen på sin sida för tillfället kan man alltid hävda att de bara ligger några år bort i framtiden. Att associera till cigaretter och rökning i samband med en diskussion om skolbarn är ett fult retoriskt knep då få föräldrar vill utsätta sina barn för sjukdom och en kanske för tidig död, vilket cigarettreferensen antyder. Det är alltså troligt att Dyfverman förväntar sig stor uppslutning kring sitt förslag - ingen vill väl att barn ska få cancer? Liknelsen haltar dock, som vi har visat, kraftfullt. Vi tycker självklart inte att man ska utsätta skolbarn för en hälsofarlig skolmiljö. Däremot vill vi peka på att den samlade vetenskapen talar ett tydligt språk i den här frågan och att Dyfvermans oro är obefogad. Att utbildningen för eleverna på Rudboda Skola ska bli lidande därför att det finns politiker som saknar även de mest grundläggande kunskaperna i källkritik tycker vi är absurt. Barnens framtida möjligheter ska inte begränsas på grund av “vetenskapliga uttalanden” som mer är att likna vid rykten.

Simon Klein, http://vemvadhurvarfor.wordpress.com/ @Vemvadhurvarfor (Twitter).
Peter Lundin, http://3ntangled.blogspot.se/ @3ntangled (Twitter)
Linda Strand Lundberg, http://aquina.blogg.se @linda_strand (Twitter)

 --------------------------------------------------------------------------------
[1] “Trådlöst internet skadligt för elever”: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5315162
[2] “Vill förbjuda trådlöst internet på skolor”: http://www.expressen.se/nyheter/vill-forbjuda-tradlost-internet-pa-skolor/ 
[3] “The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment”: http://ecmplus.files.wordpress.com/2011/05/coe-int-edoc12608.pdf
[4] http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/200817E_0.pdf 
[5] “Information om trådlösa nätverk i skolor”: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/2011/brevkommuner_ny.pdf
[6] Faktablad: Elöverkänslighet och folkhälsan, World Health Organization: http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/ehs_fs_296_swedish.pdf 
[7] Elektromagnetiska fält, Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-70/Documents/17.pdf
[8] “Environmental Health Criteria (EHC) Document on ELF Fields”, WHO (kan laddas ned på: http://www.who.int/peh-emf/publications/elf_ehc/en/index.html) samt “IEGEMF. Recent Research on EMF and Health Risks. Fourth annual report from SSI’s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields, 2006, Statens Strålskyddsinstitut (SSI) (http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2007/ssi-rapp-2007-04.pdf)
[9] What are electromagnetic fields? : http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index1.html [10] Elöverkänslig man kan orsaka tv-skugga i Mora: http://www.dn.se/nyheter/sverige/eloverkanslig-man-kan-orsaka-tv-skugga-i-mora

söndag, juli 29, 2012

Men tro då!

Jag har en liten gul fisk som svävar bredvid mig. Det är bara jag som kan se den så ni får tro mig på mitt ord.


Fisken berättar saker för mig, vilka val i livet jag skall göra, hur jag skall bete mig. Den får informationen från döda. Fisken kan även delge information till andra människor men då alltid genom mig.


Ni ber om bevis?  


Jag har ju berättat att saker och ting som fisk berättat har slagit in och hur jag blivit hjälpt. Dessutom kan och vill inte naturvetenskapen undersöka sådana fenomen. Det handlar om energier och sådant som inte går att mäta. Ni kan ju inte heller bevisa motsatsen!


Ni måste tro på mig. Jag har ju lyckats hitta en bortsprungen katt. Jag sa att den fanns i ett träd, bredvid en grusväg framför ett rött hus - den hittades två dagar senare uppe i ett träd av en förbipasseande som läst mitt tips i lokaltidningen. Det är ju ett riktigt bevis va?!


Sen är det många människor som blivit hjälpta av mig, de är jätte nöjda. Jag ställer alltid upp (om du vill betala 9:95 / minut). Skulle alla dessa människor ha fel menar ni, va?


Så ni vill testa mig och fiskens förmåga? Kul! Jag ställer upp.


Tyvärr, fisken är tyst idag. Det går inte.


Så ni säger att ni inte tror mig utan bevis? Det spelar ingen roll. JAG vet ju! Vetenskapen kommer kunna bevisa detta en dag!


Självklart finns det ju bedragare i branschen, han som avslöjades att fuska i tidningen förut t.ex. Sådana bedragare smutsar ner hela branschen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Känner ni igen diskussionen?

Allt kretsar kring argumenten att naturvetenskapen inte kan mäta, observera eller på något sätt verifiera samt att de skulle vara rädda för eller ovilliga att göra det.

Dessa människor, som påstår sig ha dessa "övernaturliga" förmågor är välkomna att låta sig testats och inkassera en miljon dollar om de kan klarar testerna. Det talas det tyst om. Man harklar sig och säger något i still med att de inte kan göra det på beställning eller att man inte har behov att visa upp det.

Det går utmärkt att ta betalt av folk, ställa upp i TV där man snackar med spöken i gamla hus. Då går det att göra på beställning. Men att låta sig testas officiellt går inte.

Det har gjorts en hel del tester där man har misslyckats. Då finns ursäkterna alltid där.

Ska vi verkligen försanthålla detta? Nej, självklart inte.

Men det kan ju finnas människor med riktiga förmågor. Tänk om det finns andra dimensioner och fysikerna i framtiden hittar att information kan föras över.

Ja, tänk om. Tänk om vi alla är simuleringar i en stor dator? Tänk om du, ensam är resultatet av ett datorprogram och allt annat utanför din sinnevärld egentligen är simulerat? Det blir rätt många saker att försanthålla i väntan på att någon skall bevisa det eller motsatsen.

Som vetenskaplig skeptiker tycker jag all forskning och framsteg är spännande. Må det vara higgsbosonen eller genomskinliga solceller eller att neutriner faktiskt rör sig i ljusets hastighet.

Kommer naturvetenskapen fram till att spöken finns och vi kan snacka med dom. Fan vad coolt!

Blir jag arg eller rädd? Nej, tvärtom.

I dagsläget så finns det inga bevis. Det finns inte heller något som talar för att det skulle vara sant. Bedragare finns det däremot gott om.

onsdag, juni 27, 2012

Äpplen och päron.

Ett svar på Torbjörn Jerlerups inlägg http://www.frihetssmedjan.se/2012/06/sa-har-kan-man-ocksa-tanka-om-omskarelse/

Du blandar ihop missbildningar med ett ingrepp som enbart görs av religiös övertygelse.

Självklart kan det bli inkonsekvent om vi tänker så, vi tillåter A men vill förbjuda B. Men är det så att det ena rättfärdigar det andra, eller vice versa?

Det kan vara frestande att bunta ihop och bedömda alla samtidigt utifrån "kulturella normer"

Jag vill hävda att det inte går att göra direkt jämförelse mellan ingreppen. Vi kan alltså inte likställa dem för att använda som argument i syfte att balansera debatten.

Vi bör istället bedöma vart och ett genom att besvara frågorna; vad är syftet med ingreppet och hur utförs det, vilka risker finns? inkräktar man på individens integritet?

Först då kan en rättvis bedömning göras.

Torbjörn skriver "Ni ser: saken är inte lätt!".

Saken behöver inte bli mer komplicerad än man gör den till!