onsdag, april 25, 2012

Fri vilja – sanning eller illusion?

Fri vilja är ett centralt begrepp inom religion och filosofi. Många säger att människan har en fri vilja. Med det menas vanligtvis att människans blotta förnuft är fristående från allt annat och att det i viss utsträckning skulle styra hennes handlingar – oberoende av naturliga (och övernaturliga) faktorer. ”Den fria viljan” kan definieras som möjligheten att den handlande agenten ”skulle ha kunnat handla annorlunda”Vad säger filosofin och naturvetenskapen?

Huruvida människan har en fri vilja eller inte har och är föremål för diskussion. Filosofer har länge argumenterar att så inte är fallet. Redan när vi föds så har vårt genetiska arv format hjärnan och under livets gång så skapar minnen i form av intryck, erfarenheter och beslut, nya nervbanor i hjärnan. Hjärnan formas ständigt på detta sätt och alla ny tankar är en produkt av helheten.
Även om du tycker dig har gjort ett aktivt val så bygger beslutet egentligen på föregående beslut, inhämtad kunskap och hur den är represented i hjärnan. Att beslutet sker av helt fri vilja i just det ögonblick är blott en illusion. Fram tills för ett par år sedan har detta varit en hypotes framtagna med filosofiska metoder.
Nu vet vi genom neurovetenskapen att beslutet tas av hjärnan innan det når medvetandenivån. Det går alltså att med rätt hjälpmedel förutsäga vilket val en människa gjort i en given situation innan hon själv är medveten om det.
Inom genetiken har man identifierat gener som ansvarar för signalsubstanser i hjärnan och att olika konfigurationer i generna ger olika förutsättningar för inlärning och utveckling.
Allt sammantaget pekar slusatserna mot att fri vilja, såsom vi tänker oss den, är en illusion. Allt är däremot inte förutbestämt från första dagen. Om arvet skapar förutsättningarna så formar miljön – alla beslut och tankar är produkten.
/ Peter Lundin


Vad säger teologin och kristendomen?Jag håller med i stort… Och många inom kyrkans historia har ansett att våra öden är förseglade från tiderns begynnelse… Vi har t.ex Romarbrevet som säger:
Ingen kan ju göra motstånd mot hans vilja. Men tror du, stackars människa, att du kan göra invändningar mot Gud? Kan det formade säga till formaren: Varför gjorde du mig sådan? Bestämmer inte krukmakaren över sin lera, så att han av en och samma klump kan göra både ett fint kärl och ett som inte är så fint? Kanske har Gud, för att visa sin vrede och göra sin makt känd, länge sparat de kärl som han har gjort för att förstöra i sin vrede? Och kanske ville han göra hela sin härlighet känd genom de kärl som han har bestämt till att förhärligas genom hans barmhärtighet?
Inom kristenheten finns det religiösa strömningar som står för helt fri vilja (modern frikyrklighet är ett lysande exempel) såväl som för predestination (Calvinismen står t.ex. för att det är förutbestämt vem som blir frälst eller inte)…
Det är ingen teologi som jag tycker känns så bra… För mig innebär en sådan kristendom en ganska meningslös tro… Jag vill tro att vi har en egen vilja – dock ingen fri vilja. Det kanske är hårklyveri att leka med orden så, men för mig är det en viktig distinktion…
Om jag ska säga vad jag kan få ut när jag läser Bibeln så finns det stöd för en såväl fri vilja som för ett predestinerat liv… Vi kan t.ex. läsa i Psalm 139:16 “Du såg mig innan jag föddes,
i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt.

Detta är kanske det tydlgaste exemplet på en bibelvers som talar för att människans öde är förutbestämt… Många vill förklara det med att då Gud är bortom tid och rum så vet Hen vad vi kommer att göra även om Hen inte har förutbestämt det…


Själv så vet jag inte vad jag tror i frågan… Om det finns en Gud så skulle jag se det som ytterst orättvist om vi inte kunde påverka vårt öde över huvud taget utan endast är små marionettdockor i händerna på denna Entitet…


Från ett biologiskt perspektiv tycker jag det verkar som mycket av det vi gör är “förutbestämt”… I mångt och mycket är vi nog offer får såväl vår biologiska varelse som vår uppfostran och omgivning. Mycket vetenskapliga studier tyder ju också på att många av våra val går att förutsäga – iaf när det kommer till enklare val…
Jag tror inte på en fri vilja… Men jag vill tro på varje människa har en egen vilja . Men fria är vi definitivt inte!
Men jag har inget annat val än att tro på att vi har en egen vilja…

Långa dagar och ljuva nätter/ Samuel Varg Thunberg
Vad tror du? Har människan en fri, eller egen, vilja? Är vi offer under våran egen biologi eller någon gudom?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar